حسابدار

  • 5 فروردين , 1399
حسابدار

سبزرایانه

 

فهرست واحدهاي تخصصي رشته حسابداري براي اخذ ديپلم(طبق ویرایش هشتم ) :

نام دوره آموزشي

كد استاندارد

حسابداری عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

حسابداری عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

حسابداری صنعتی درجه 2

1-10/12/2/3

حسابداری حقوق و دستمزد

3-39/34/1/4

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

رایانه کار حسابداری مالی

1-10/18/1/5