حسابداری

 

سبزرایانه


فهرست واحدهاي تخصصي رشته حسابداري براي اخذ ديپلم(طبق ویرایش هشتم ) :

نام دوره آموزشي

كد استاندارد

شهريه عمومي (تومان)

حسابداری عمومی مقدماتی

1-10/15/2/5

207,000

حسابداری عمومی تکمیلی

1-10/15/1/3/1

216,000

حسابداری صنعتی درجه 2

1-10/12/2/3

234,000

حسابداری حقوق و دستمزد

3-39/34/1/4

186,000

کاربر رایانه

3-42/24/1/0/3

485,000

رایانه کار حسابداری مالی

1-10/18/1/5

187,000

جمع کل

-

1,515,000